Chat withe booty arab sex

(Just scratch a cat.) Word: kanlong Active Verb: kumanlong Passive Verb: ikanlong English Definition: 1) to hide from view -- KUMANLONG (verb) 2) to hide something from view -- MAGKANLONG, IKANLONG (verb) Examples: 1) Kumanlong siya sa ilalim ng puno.

(He took shelter under the tree.) 2) Ikanlong mo ang mga damit sa silong ng bahay.

(Sing on my birthday.) 2) Kantahin mo ang aking paboritong awitin.

(Put your hand on the child's shoulder.) 3) Magkapit kayo at baka kayo mahulog.

(Hold on to each other's hands or you might fall.) Word: kapit2 Active Verb: kumapit Passive Verb: kapitan English Definition: 1) to hold, to grasp -- KUMAPIT, KAPITAN (verb) 2) to attach to, to connect to --- IKAPIT (verb) 3) to hold on to each other, to join -- MAGKAPIT (verb) Examples: 1) Kumapit siya sa akin.

(Sing my favorite song.) Word: kapa Active Verb: kumapa Passive Verb: kapain English Definition: 1) to grope, to feel about -- KUMAPA (verb) 2) to grope for something, to feel about for something -- MANGAPA, KAPAIN (verb) Examples: 1) Kumapa siya sa dilim.

(He groped in the dark.) 2) Kapain mo ang lente sa loob ng bahay.

Leave a Reply